Cao cấp DNS
DDoS Protected DNS
GeoDNS

Free

Personal

$2.00/Tháng

StartUP

$5.00/Tháng

Business

$15.00/Tháng
Máy chủ DNS: [?] 2 6 6 6
Địa điểm của Anycast DNS: [?]
[danh sách trung tâm dữ liệu]
no 14 14 14
Vùng DNS: [?] 3 40 100 500
Bản ghi DNS: [?] Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Yêu cầu DNS mỗi tháng: [?] Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Thư chuyển tiếp: [?] 3 200 500 5,000
Park tên miền: [?] yes yes yes yes
Vùng phụ: [?] no yes yes yes
DNSSEC for Secondary DNS: [?] no yes yes yes
Chuyển vùng: [?] no yes yes yes
Vùng DNS Đảo ngược: [?] no yes yes yes
Cloud/Bulk domains: [?] no yes yes yes
DNS Động: [?] yes yes yes yes
Quản lý TTL theo từng bản ghi: [?] no yes yes yes
Thông số SOA của tên miền: [?] no yes yes yes
Nhãn hiệu DNS: [?] no yes yes yes
Thống kê hàng năm, hàng tháng và hàng ngày: [?] yes yes yes yes
Thống kê hàng giờ: [?] no yes yes yes
Web redirects: [?] yes yes yes yes
Chuyển tiếp web bằng khung: [?] no yes yes yes
NAPTR record: [?] no yes yes yes
Truy cập HTTP API: [?] no yes yes yes
Uptime SLA: [?] no 1,000% 1,000% 1,000%
Completely free trial. No credit cards required. No tricks.

Các gói bổ sung sẵn có

Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm